Gió đưa cây sậy nằm dài,
Ai làm thục nữ buồn hoài không vui?


Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006