Gió đưa bụi chuối sau hè,
Anh mê vợ bé bỏ con thơ.
Con thơ tay ẵm, tay bồng,
Tay dắt mẹ chồng, đầu đội thúng bông...


Khảo dị:
Gió lùa bụi chuối sau hè,
Anh mê vợ , bỏ bè con thơ.
Gió đưa bụi trúc ngả quỳ,
Thương cha phải chịu luỵ dì, dì ơi
.
Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001