Gỗ trắc đem lót ván cầu,
Yến sào đem nấu với đầu cá rô.


Khảo dị:
Gỗ trắc đem lát ván cầu,
Yến sào đem nấu với đầu tôm khô.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001