Trong bốn bể ai là không trí thức,
Nghĩa tương phùng, tương đắc hoá tương thân.
Trót yêu nhau xa cũng nên gần,
Mới phải đấng văn nhân tài tử.
Thiên lý tao phùng bình thuỷ nghĩa,
Nhất triêu khiển quyển tất giao tình.

Người phong lưu gặp khách thị thành,
Kể sao hết tâm tình cho xiết.
Năm ba chén chè sen tống biệt,
Một vài chung rượu lúc giải phiền.
Mới hay thanh khí cho nên.


Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962