Gặp anh hỏi thiệt đôi lời,
Ai đào sông cho cá lội, ai bẻ nạng chống trời cho chim bay?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001