Gà kia tốt mã, tốt lông,
Đã đem đi chọi giữ lồng làm chi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001