Em như một đoá hoa đào,
Mẹ cha muốn phước bắt vào nhà tu.
Trăm nghìn lạy chúa Giê Su,
Nhà tu đừng hoá nhà tù giam em.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)