Em như con cá rô kia lóc vũng trâu đằm,
Người mong thả lưới, người nhằm buông câu.
Em như con cá rô kia lóc vũng chân trâu,
Ba bảy hăm mốt cái cần câu châu vào.


Khảo dị:
Em như con cá rô kia lóc vũng trâu đằm,
Người mong thả lưới, người nhằm buông câu.
Con cá rô nằm vũng chân trâu,
Làm cho năm bảy cần câu châu vào.
Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001