Em chẳng lo cốt rụi xương tàn,
Tiền nhựt em xành xẹ, hậu đoàn em rã thây.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001