Em cầm cái đấu đi đong,
Anh nay vuốt ngọn sào song kém gì.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001