Em đi khắp bốn phương trời
Không đâu lịch sự bằng người ở đây
Anh Hai ơi! Cái áo xếp nguyên
Nhiễu điều anh Ba đội như xinh trên đầu
Anh Tư ơi! Có yêu nhau xin giữ lấy màu
Răng đen rưng rức, mái đầu xanh xanh
Anh Năm ơi! Lắng nghe lời nói hữu tình
Chim lồng khôn lẽ lánh mình bay cao
Anh Sáu ơi! Bởi vì đâu chẻ nứa đan lồng
Lồng thưa chim nhạn lọt, bay về với nhau
Anh Sáu ơi! Em tiếc thân em gắn bó mà không nên gì


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001