Em đang dệt vải quay tơ,
Bỗng đâu có khách đưa thơ đến nhà.
Hẹn giờ ra gốc cây đa,
Phượng hoàng chả thấy, thấy gà buồn sao!


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001