Em đang dệt chiếu hồi văn,
Nghe anh có vợ, em quăng con chuồi.
Em đang bắc nước chờ sôi,
Nghe anh có vợ, quăng nồi đá vung.
Em đang vút nếp thổi xôi,
Nghe anh có vợ, thúng trôi nếp chìm.


Khảo dị:
Em đương dệt chiếu hồi văn,
Nghe anh có vợ, em quăng con chuồi.
Em đương vút nếp thổi xôi,
Nghe anh có vợ, thúng trôi nếp chìm.
Nguồn:
1. Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009
2. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
3. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001