Con vượn bồng con lên non hái trái,
Em thấy con vượn đương chuyền khoan khoái nhở anh.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975