Con cá rô thia nấp bụi rêu rong,
Anh quăng cái mồi ngọc, con cá động lòng phải ăn.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004