Chiều chiều vịt lội cò bay
Ông voi bẻ mía chạy ngay vô rừng
Vô rừng bứt một sợi mây
Đem về thắt gióng cho nàng đi buôn
Đi buôn, đi bán không lỗ thì lời
Đi ra cho thấy mặt trời mặt trăng