Chồng cô, vợ cậu, chồng dì,
Trong ba người ấy chết thì không tang.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970