Chẳng nên tình trước nghĩa sau,
Có con, ta gả cho nhau, thiệt gì!