Chẳng đi thì dạ chẳng đành,
Đi ra mang tiếng dỗ dành nhau đi.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975