Chăm sao cho lá dâu dày,
Để khi kéo kén cho đầy nong tơ.
Dâu non em để tằm tơ,
Dâu già đến cữ em chờ tằm khôn.
Đã mang lấy cái thân tằm,
Không vương tơ nữa vẫn nằm trong tơ.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002