Cầm chài mà vãi cá căng,
Cá đi đường cá chài phăng đường chài.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004