Văn chương vi thế quý,
Đứng tài danh lập chí gia tu;
Trong mười năm đèn sách công phu,
Bảng khoa mục áo tử chu sẵn đó.
Trạng nguyên bản thị nhân gian tử,
Tể tướng nguyên phi thiên thượng nhi.

Đường cù hanh thản thản hẹp chi,
Người là thế nhĩ mục tu mi đà cũng thế;
Chí tố định hiển vinh tố để,
Nền đỉnh chung thêm rạng vẻ đai cân.
Hoàng thiên bất phụ độc thư nhân!


Bài được sao lục trong một tập hát nói cổ, các bài không đề tên tác giả.

Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 132, tháng 8-1928