Cô kia khăn trắng tang ai,
Nhất tang cha mẹ, thứ hai tang chồng?
Tang chồng thì vứt khăn đi,
Tang cha, tang mẹ ta thì tang chung.


Nguồn:
1. Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970