Cô kia đi đường với ta,
Trồng bông bông tốt, trồng cà cà sai.
Cô đi đường ấy với ai?
Trồng bông bông héo, trồng khoai khoai hà.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)