Có tật giật mình, cứu bệnh như cứu hoả;
Đứt tay hay thuốc, làm phúc như làm giàu.


Đôi câu đối tương truyền của một thầy lang làm để dán nhà hoặc người ta làm để mừng thầy lang.

Nguồn: Nguyễn Văn Ngọc, Câu đối, Vĩnh Hưng Long thư quán, 1931