Có cây mới có dây leo,
Có cột, có kèo mới có đòn tay.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)