Còn cha cơm trắng cá ngon,
Ăn rồi lại giở bàn son con ngà.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004