Cái phận nhà khó khổ thay,
Ba năm giặt váy, gặp ngày trời mưa.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)