Cách bức chẳng được nói luôn,
Những người bên ấy có buồn cùng chăng?


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975