Cá bã trầu ăn bọt thia thia,
Đôi ta thương chắc, phận chia tại trời.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004