Anh về thủ phận lo nghèo,
Mặt chưa đáng mặt, chơi chèo giỡn trăng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001