Anh về giữ việc thú quê,
Phận con em gái cứ nghề vải bông.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001