Anh về anh lại sang ngay
Em đừng tưởng gió, trông mây mà phiền
Anh về anh lại sang liền
Em đừng đi lại tốn tiền đò giang
Anh xuôi sớm, anh lại ngược chiều
Sầu riêng anh để ít nhiều lại đây


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001