Anh về Bình Định thăm nhà,
Lại đây tôi gửi gói trà ô long.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001