Anh về Bình Định thăm cha,
Phú Yên thăm mẹ, Khánh Hoà thăm em.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001