Anh ơi quen em từ thuở hàn vi,
Bây giờ sang trọng có đoái chi nghĩa cũ càng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001