Anh đi đâu sa quán sỉa cầu
Mẹ thầy lau nước mắt, biết con đâu mà tìm


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001