Ai xui tôi đến chốn này
Trồng hoa hoa héo, trồng cây cây tàn


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001