Ai về nhắn chị hàng cau,
Giặt buồm, dấp nước, giữ màu cho tươi.


Khảo dị:
Ai lên nhắn chị hàng cau,
Chiếu buồm dấp nước, giữ màu cho tươi.
Ai về nhắn nhủ hàng cau,
Chiếu buồm sấp nước, giữ màu cho anh.
Nguồn:
1. Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001