Ai rằng ta chẳng khôn này,
Đến khi nói dại, mặt ngay cán tàn.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001