Ai làm chùa ngã xuống sông,
Phật trôi lổm ngổm, chuông đồng chìm theo.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001