Ai đi ngoài ngõ ào ào,
Hay là ông tượng đạp rào ổng vô.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001