Đu đủ tía, dền dền cũng tía,
Khoai lang giâm, ngọn mía cũng giâm.
Củi tre chen lộn với trầm,
Giữ sao cho khỏi kẻo lầm em ơi.


Khảo dị:
Đu đủ tía, giềng giềng cũng tía,
Khoai lang giâm, ngọn mía cũng giâm.
Củi kia chen lộn với trầm,
Em giữ sao cho khỏi, kẻo lầm, bớ em!
Đu đủ tía, dầu dầu cũng tía,
Ngọn lang giâm, ngọn mía cũng giâm.
Củi khô chen lẫn với trầm,
Giữ sao cho khéo kẻo lầm bớ em!
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001