Đi ngang nhà má tay tôi xá, chân tôi quỳ,
Lòng thương con má sá gì thân tôi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001