Đi đâu hớt hải hớt hơ,
Hay là mất vợ, ngẩn ngơ đi tìm?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001