Đứng xa ngỡ hoa thiên lý tây,
Vượt hồ sang hái, phải cây muội nồi.


Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009