Đồng nào đồng nỏ có chim,
Bắt em vác ná đi tìm phương xa.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001