Đến đây thủ lễ nghiêng mình,
Dầu không đặng vợ cũng tình mẹ cha.


Khảo dị:
Tới đây thủ lễ nghiêng mình,
Dầu không đặng vợ cũng tình đệ huynh.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân Thu, 1975 (tái bản của NXB Sống mới, 1969)