Đến đây hỏi bạn một lời,
Ai đào sông cho cá lội, ai trổ trời cho chim bay?


Khảo dị:
Gặp anh hỏi thiệt đôi lời,
Ai đào sông cho cá lội, ai bẻ mạng chống trời cho chim bay.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004