Đẹp như cái tép kho tương,
Kho đi kho lại nó chương phềnh phềnh.


Khảo dị:
Đẹp như cái tép rang tương,
Kho đi kho lại nó chương phềnh phềnh.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001